ارزیابی جنابعالی از عملکرد غدیر در سال 1400 چگونه است؟ واقفید که مهمترین معیار برای ارزیابی یک شرکت سرمایه‌گذاری همچون غدیر با سهامداری عمده بازنشستگان، سودآوری و تقسیم سود...