در این دپارتمان خدمات و مشاوره مالی در موارد ذیل به به بنگاه هاي اقتصادي و اشخاص حقيقي ارائه می­گردد:

 • انتخاب روش بهينه تأمين مالي به همراه زمان بندي و مبالغ مورد نياز جهت تأمين مالي با توجه به نيازهاي شركت ها
 • ارزشيابي اوراق بهادار
 • فرآيند ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضة آن
 • افزايش بهره وري و سودآوري شركت ها از طريق تجديد ساختار سازماني و سرمايه اي آن ها
 • ارزيابي منافع و زيان ها، ارزيابي ريسك هاي مالي و عملياتي، مدل سازي مالي و ارزشگذاري معامله و پيشنهاد ساز و كار مناسب انجام معامله در فرآيند ادغام و تمليك شركت ها
 • سرمايه گذاري و مديريت وجوه نقد مازاد شركت ها
 • امور مديريت ريسك و طراحي ابزارهاي مالي از جمله قرادادها و پيمان هاي آتي، اختيار معامله انواع اوراق بهادار و كالاها، مشتقات اعتباري و قراردادهاي تاخت يا سوآپ جهت مديريت ريسك شركت ها
 • خدمات مشاوره اي موردنياز شركت ها در زمينه سرمايه گذاري هاي جديد، توسعه، تكميل، برنامه ريزي و بودجه بندي با تأكيد بر تأمين مالي و توسعه شركت ها
 • خدمات مشاوره اي مورد نياز شركت ها در مذاكرات مالي، مناقصات و مزايده ها
 • معرفي شركت ها به شركاي استراتژيك و تأمين كنندگان مالي در بازار پول و سرمايه
 • تهيه طرح هاي كسب و كار، تهيه طرح هاي امكان سنجي، مطالعه شركت ها و تعيين چشم انداز آتي آن ها و ارائة گزارش هاي تحليلي اقتصادي و مالي با تاكيد بر معرفي گزينه هاي مناسب سرمايه گذاري در بازار سرمايه و ساير طرح ها و پروژه هاي صنعتي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي