شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان دهمین شرکت تأمین سرمایه کشور از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1399/01/09 تأسیس و تحت شماره 556203 در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و با نماد “تماوند” از تاریخ 1399/04/24 در بازار پایه فرابورس ایران درج گردیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار، ثبت و انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه (مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه) و سایر فعالیت های مشابه می باشد.