شرکت خدمات بیمه­ ای سپهر ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 1387/11/09 تحت شماره 341692 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، بیمه گری و عرضه کلیه خدمات بیمه ای تحت قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد