شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) در تاریخ 1384/12/24 تحت شماره 267167 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 20 و 21  ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارهای مالی جدید در تاریخ 1393/05/13 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکتها، خرید، فروش و انتشار انواع اوراق بهادار، خدمات و ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار و سایر فعالیت های مشابه می باشد