شرکت بازرگانی اعتضاد پویا (سهامی خاص) در تاریخ 1380/03/09 تحت شماره 174603 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1382/09/18 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) تغییر یافت. این شرکت از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1391/11/15 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکتها، خرید، فروش و انتشار انواع اوراق بهادار، خدمات و ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار و سایر فعالیت های مشابه  می باشد.