شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) در تاریخ 1384/12/24 تحت شماره 267169 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت، تحقیق و توسعه جهت ورود به سایر ارکان مالی سودآور در بازار پول و سرمایه و حضور در بازارهای نوظهور مالی و فین تک با هدف افزایش کارایی گروه می­باشد.