شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی زرین پرشیا (سهامی خاص) در تاریخ 1384/08/11 تحت شماره 258527 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1385/08/11 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) تغییر یافت. موضوع فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکتها، خرید، فروش و انتشار انواع اوراق بهادار، خدمات و ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار و سایر فعالیت های مشابه می باشد