ارزش گذاری
  1. ارزش شرکت با استفاده از خالص جریان وجوه نقد آتى رویکرد درآمدی و تنزیل آن ها به ارزش فعلى محاسبه مى شود.
  2. رویکرد دارایی ارزش شرکت با استفاده از هزینه جایگزینى دارایى منهاى میزان استهلاك فیزیکى و اقتصادى آن ها به دست مى آید.
  3. رویکرد بازار ارزش شرکت با استفاده از مقایسه با دیگر شرکت هاى مشابه در بازار تخمین زده مى شود.
  4. رویکرد اختیار خرید ارزش واقعى یک شرکت علاوه بر روش هاى معمول ارزشگذارى به دلیل وجود اختیارها داراى ارزش مازاد مى باشد.

ارزش گذاری

گروه مالی نماد غدیر

گروه مالی غدیر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ با نام شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان به صورت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۴۴۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

گروه مالی نماد غدیر

با ما در تماس باشید